Ogólnopolski Konkurs na Projekt Koszulki Okolicznościowe Spartan Wear

defthomas

Vale Tudo
Championship
Cohones
MMARocks
logospartanwear.jpg
Ogólnopolski Konkurs na Projekt Koszulki Okolicznościowej!Nagrodę główną ufundował Starosta Powiatu Płockiego Pan Piotr ZgorzelskiStowarzyszenie Polska Liga Kick • Boxingu w Płocku organizator Młodzieżowej Ligi Spartanwear przy współpracy z Urzędem Starostwa Powiatowego w Płocku ogłasza ogólnopolski Konkurs na Projekt Koszulki Okolicznościowej! Koszulka ma na celu promocję sportu młodzieżowego a w szczególności sportów walki na bazie Młodzieżowej Ligi Spartanwear. Stawiamy naprawdę trudne wyzwanie! Młodzieżowa Liga łączy różne dyscypliny sportowe, w szeregu cyklicznych wydarzeń w Powiecie Płockim. Jeśli masz swoją wizję plastyczną • przedstaw ją w naszym Konkursie. Może to właśnie twój projekt zostanie zmaterializowany i będzie widniał na okolicznościowych koszulkach MLS?? Może w zaprojektowanej przez Ciebie koszulce będą występować przyszli Mistrzowie Świata?Zapraszamy do udziału zawodowych plastyków i amatorów, zapraszamy fanów sportowych! Młodzieżowa Liga Spartanwear to, co najmniej dziesięć wydarzeń rocznie, kilkadziesiąt uczestniczących klubów z całej Polski, kilkuset zawodników i kilkaset stoczonych walk w różnych formułach, od low-kicku po MMA.Regulamin Konkursu. Nagrody!Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu koszulki okolicznościowej Młodzieżowej Ligi Spartanwear.Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenia Polska Liga Kick • Boxingu (PLKB) w Płocku przy współpracy z Urzędem Starostwa Powiatowego w Płocku.Konkurs ma charakter otwarty. Udział może wziąć każda osoba fizyczna lub firma.Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na wykorzystanie prac, na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji; w dowolnym nakładzie; używania w internecie; materiałach filmowych i innych nośnikach/przekazach promocyjnych (w tym ubrania; gadżety; inne).Jury, powołane przez Organizatora będzie rozpatrywać tylko prace podpisane przez autora/autorów.Osoby/firmy nadsyłające prace wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych • rozumianych, jako podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska autora/autorów pracy.Zgłaszając pracę na Konkurs • autor/autorzy oświadcza, że jest to jego własny, autorski projekt i posiada całość praw autorskich do całości projektu oraz każdego z elementów w nim zawartych. Autor bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie kwestie wynikające z niezgodnego z prawem wykorzystania cudzych praw autorskich lub nieuprawnionego wykorzystania cudzych praw autorskich.Prace należy nadesłać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu • 8.09.2011r. do dnia zakończenia konkursu • 30.09.2011r. Prace należy nadesłać na adres podany przez Organizatora. Forma przesłania prac: Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] z tematem • Konkurs • .Prace należy nadsyłać w jednym z następujących formatów: *.cdr, *.ai, *.pdf, *.epsW pracy można wykorzystać istniejący znak graficzny Ligi Spartanwear, lub zaproponować własną koncepcję logotypu.Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Organizator nie zwraca nadesłanych prac i przechodzą one na własność Organizatora.Forma przedstawienia prac:Ostateczna forma przedstawienia pracy powinna uwzględniać następujące warunki:Praca powinna być możliwa do przedstawienia w formacie zdatnym zarówno do celów poligraficznych, jak i prezentacji internetowej.Nadesłane prace będą prezentowane przez Organizatora w formie ekspozycji na jego stronie internetowej oraz na innych platformach przekazu.Organizator przeprowadzi • Internetowe głosowanie • na najlepszą pracę Konkursu, ale jego wynik będzie traktowany jedynie jako wskazówka dla ostatecznej decyzji Jury Konkursu.Decydujący głos w rozstrzygnięciu Konkursu będzie miało powołane przez Organizatora Jury w skład, którego weszli artyści plastycy, fotografowie, dziennikarze i fundatorzy nagród.Obrady Jury będą tajne. Jury dokona klasyfikacji nadesłanych prac i wskaże trzy z nich w kolejności zajętych miejsc od nr 1 do nr 3. Organizator przewidział następujące nagrody dla autorów wybranych prac:1. Nagroda nr 1- ufundowana przez Starostę Powiatu Płockiego Pana Piotra Zgorzelskiego


  • 1000 zł (jeden tysiąc zł)    2. Nagroda nr 2 • Hurtownia Spożywcza PPH POLPOR Sp. z o.o. Stara Biała / Płocka

    • 500 zł (pięćset zł)


    3. Nagroda nr 3 - KMK Hurtownia Napoi MEGAM w Płocku    100 zł (sto zł)


Organizator Konkursu:Stowarzyszenie Polska Liga Kick • Boxingu09- 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 42Tel. /fax.: + 48 024 264 30 38,601 388 767, 502 409 534[email protected] ; www.spartanwear.pl
 
Back
Top